Love

11 Comments on Love

जगदीश: said : Guest Report 8 months ago

अतीव उत्तमम्।।।

रमेश कुमारः said : Guest Report one year ago

समीचीनम् प्रयासो अयम्

shiva.msgarkoti said : subscriber Report one year ago

बहूत्तमः प्रयासः । जालपुट माध्यमेन संस्कृत प्रचारकर्मणि बहु साहाय्यं भवति । अस्मिन् कार्यरतानां भवतां समेषां हार्दं अभिनन्दनम् । -- मनोजः

Archana Rohatgi said : Guest Report one year ago

अत्युत्तमम्

रवेन्द्र कुमार said : Guest Report one year ago

बहू उत्तमम् बन्धु

मनोज said : Guest Report one year ago

बहु सुन्दरम्

tashi said : Guest Report one year ago

Nice

सरल-संस्कृत- शिक्षणम् said : administrator Report one year ago

धन्यवादाः महोदय ।

Chinmay Phadke said : Guest Report one year ago

अतीव श्लाघार्ह: प्रयास:| नैके नूतना:, आधुनिका: शब्दा: अधीता: मया|

सरल-संस्कृत- शिक्षणम् said : administrator Report one year ago

धन्यवादः ।

गौतम said : Guest Report one year ago

अत्युत्तमम्

प्रत्युत्तरं प्रेषय।

Your email address will not be published. Required fields are marked