Pictures Dictionary

चित्रपदकोषः

अस्मिन् पिञ्जे मनुष्य-पशु-वनस्पति-स्वर्ग-भूमि-वारि-धी-काल-शब्द-दिक्-व्योम-वनौषधादिवर्गाणां (TECHNICAL) सचित्रं पदपरिचयं प्रदर्श्य (ग्राफिक्-डिजाइन-माध्यमेन) भाषाद्वये (हिन्दी-आङ्ग्लयोः) अर्थः प्रदत्तो वर्तते । प्रत्येकं पदस्य संस्कृतेन ध्वनिरूपं सम्पाद्य अनुपदमेव स्थापयिष्यते । पिञ्जेऽस्मिन् परिष्कारांशानां परामर्शाणाञ्च प्रतिक्रियया संस्कृतसेवा-कार्येऽस्मिन् भवतां समेषां स्वागतम् ।  

“वाणीयं जनवाणी संस्कृतवाणी”

 

शब्दसंग्रहः (Vocabulary)

संवेगाः (Emotions Name in Sanskrit)

पशुवर्गः (Animals Name in Sanskrit)

शाकवर्गः (Vegetables Name in Sanskrit)

पुष्पवर्गः (Flowers Name in Sanskrit)

पक्षिवर्गः (Birds Name in Sanskrit)

फलवर्गः (Fruits Name in Sanskrit)