Sanskrit_Jokes

हास्यकणिका

अस्मिन् पिञ्जे सचित्रमाध्यमेन हास्यकणिकाः प्रदर्श्य (ग्राफिक्-डिजाइन-माध्यमेन) अन्यतरभाषायाम् (हिन्द्यां/ आङ्ग्ले) अर्थः प्रदत्तो वर्तते । प्रत्येकं हास्यकणिकायाः संस्कृतेन ध्वनिरूपं सम्पाद्य अनुपदमेव स्थापयिष्यते । पिञ्जेऽस्मिन् परिष्कारांशानां परामर्शाणाञ्च प्रतिक्रियया  संस्कृतसेवा-कार्येऽस्मिन् भवतां समेषां स्वागतम् ।

“वाणीयं जनवाणी संस्कृतवाणी”

 

पारिवारिकं हास्यकणिका (Family Jokes In Sanskrit)

पिता-पुत्रयोः हास्यकणिका (Father and Son Jokes In Sanskrit)

हास-परिहासः हास्यकणिका (Funny Jokes In Sanskrit)

प्रेमी-प्रेमिकयोः हास्यकणिका (Girlfriend and Boyfriend Jokes In Sanskrit)