Thoughts in Sanskrit

विचाराः

अस्मिन् पिञ्जे चाणक्य-बुद्ध-विवेकानन्दादीनां महतां सचित्रविचारान् प्रदर्श्य (ग्राफिक्-डिजाइन-माध्यमेन) भाषाद्वये (हिन्दी-आङ्ग्लयोः) अर्थः प्रदत्तो वर्तते । प्रत्येकं विचारस्य संस्कृतेन ध्वनिरूपं सम्पाद्य अनुपदमेव स्थापयिष्यते । पिञ्जेऽस्मिन् परिष्कारांशानां परामर्शाणाञ्च प्रतिक्रियया संस्कृतसेवा-कार्येऽस्मिन्  भवतां समेषां स्वागतम् ।

“वाणीयं जनवाणी संस्कृतवाणी”

 

महात्मागाँधी (Mahatma Gandhi)

चाणक्यः (Chanakya)

अब्दुलकलामः (Abdul Kalam)

अल्बर्ट आइंस्टीन (Albert Einstein)

साइना नेहवाल (Saina Nehwal)

उद्धरणम् (Sanskrit Quotes)